W związku z licznymi pytaniami czytelników o konkretne informacje w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń OC dla rolników postanowiliśmy tutaj zebrać kilka najważniejszych z nich i przedstawić je w możliwie jak najbardziej przystępny sposób. Poniżej efekty naszej pracy naukowo badawczej, polegającej na znalezieniu odpowiednich informacji i opracowaniu ich w taki sposób aby każdy mógł zrozumieć sens i istotę tego rodzaju ubezpieczeń.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Ogólne warunki i zakres ubezpieczenia.

Zakresem ubezpieczenia OC dla rolników jest wypłacanie odszkodowań osobom, które poniosły stratę w wyniku prowadzenia przez ubezpieczonego rolnika działalności rolniczej. Dotyczy to także jego rodziny, wykonującej prace w gospodarstwie rolnym, oraz wszystkich zatrudnianych przez niego pracowników. Najważniejsze informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego:

  • podlegają rolnicy prowadzący gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha.
  • umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy
  • Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia gospodarstwa
  • kara w wysokości jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę, w razie niespełnienia obowiązku ubezpieczenia OC
  • klauzulę prolongacyjną – klauzula zapewniająca nam nieprzerwany okres ubezpieczenia, bowiem w momencie wygasania jednej umowy, w przypadku braku chęci jej rozwiązania, automatycznie w życie wchodzi następna, na okres kolejnych 12 miesięcy, pod warunkiem pełnego opłacenia składek za rok poprzedni.

Najważniejsze korzyści płynące dla rolnika

Jak już powiedzieliśmy, jest to ubezpieczenie, które swoim zakresem obejmuje przede wszystkim szkody wyrządzone na rzecz osób trzecich przez samego rolnika, lub jego pracowników, powstałe bezpośrednio wskutek prowadzenia działalności rolniczej. Jednym słowem, jeśli pracownik rolnika przypadkowo, w drodze wypadku, wykonując pracą na przykład przy użyciu traktora rolniczego, spowoduje wypadek, polegający na przykład na uszkodzeniu samochodu, ogrodzenia, lub innego elementu na rzecz osoby trzeciej, naprawieniem szkody, a raczej finansowym aspektem będzie się zajmować ubezpieczalnia. Możemy więc powiedzieć, iż polisa ubezpieczenia rolniczego to bardzo ważna i pożyteczna rzecz, dzięki czemu mamy pewność, iż wszystkie zdarzenia losowe, będą zawsze zabezpieczone przez odpowiednią umowę ubezpieczenia rolniczego OC.

Słowem zakończenia

Ustawodawca, powołując do życia przepis o obowiązkowym ubezpieczeniu OC dla rolników, zabezpiecza zarówno poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z prowadzeniem gospodarstw, jak również samych rolników. Chodzi nam tutaj o to, iż poszkodowany otrzyma odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę, zaś sam rolnik nie poniesie tutaj z tego tytułu żadnych kosztów.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *